Konzervatorsko – restauratorski radovi u manastiru Studenica

24. oktobra 2017. Vesti, Drevna Studenica0

Izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova u manastiru Studenica u ovoj godini obuhvata završetak arheoloških istraživanja pirga koji je datovan u rani 15. vek, sa konzervacijom, delimičnom obnovom i prezentacijom unutar manastirskog kompleksa, radove na sanaciji krovnih konstrukcija i prepokrivanju Savine trpezarije i Riznnce, obnovu drvene prilazne konstrukcije u Gornjoj isposnici Svetog Save, kao i uređenje vinskog podruma u konaku iz 18. veka.

Arheološki ostaci istočnog i južnog zida pirga iz prve polovine 15. veka otkiveni su u severnom delu kompleksa dopunskim arheološkim istraživanjima obavljenim tokom 2014. godine, koji su u narednoj godini konzervirani i delimično obnovljeni. Trasa zapadnog zida pirga ostala je skrivena ispod savremenog betonskog pločnika, a njegovim uklanjanjem otkrivena je originalna trasa zapadnog zida pirga, nad kojom je izvršena delimična obnova u visini oko 3.5 m, čime je konačno uobličen i prezentovan korpus ove značajne građevine. Na prostoru ispred pirga otkriven je i zapadni zid građevine 6 sa kraja 12. veka, a istočni i južni zidovi otkriveni su još 1990. godine. Ovim radovima zaokruženo je istraživanje i prezentacija ostataka starijih manastirskig građevina u severoistočnom delu manastirskog kompleksa.

Radovi na sanaciji krovnih konstrukcija Savine trpezarije koji su u toku predviđaju potpunu zamenu krovnih rogova i podrožnjača ka spoljašnjoj strani manastirskog kompleksa i delimičnu zamenu sa unutrašnje strane. Propadanje krovnih konstrukcija nastalo je usled dugogodišnjeg klizanja ćeramide i prodiranja atmosferskih voda, koje su ugrozile celokupan drveni konstruktivni sklop Savine trpearije. U toku je zamena oštećenih drvenih elemenata krovne konstrukcije i priprema daščane podloge za postavljanje nove specijalne ćeramide za restauratorske radove na istorijskim objektima, čime će se vratiti autentičan izgled, a ujedno i trajno zaštititi Savina trpezarija i manastirska riznica.

Jedan od posebnih poduhvata koji se izvodi u ovoj sezoni čine radovi na obnovi prilazne konstrukcije Gornje isposnice Svetog Save. Usled stalne izloženosti spoljnim atmosferskim uticajima i nemogućnosti održavanja, drvena konstrukcija se deformisala i propala. U toku su radovi na izradi drvene konstrukcije i manjeg montažnog objekta koji će biti zamenjeni, kao i saniranje kamenih stubaca injektiranjem sa delimičnim preziđivanjem. Ovim radovima prethodila je organizacija radova, a prenos skele i materijala će se sprovesti na konjima zbog teške pristupačnosti samoj lokaciji, što predstavlja poseban podvig i početak konačne realizacije ovog značajnog projekta.

Formiranje vinskog podruma u konaku iz 18. veka predstavlja poseban doprinos prezentaciji Studenice kroz ovu specifičnu istorijsku funkciju imajući u vidu da manastir Studenica u svojim posedima ima i vinograde i proizvodnju vina u aleksandrovačkoj župi koji će u ovom podrumu na adekvatan način biti prezenovana i dostupna za degustaciju.

U izuzetnoj saradnji manastira Studenice, Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograd, Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva, a uz finanasijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije biće sprovedeni složeni i važni radovi na obnovi, konzervaciji, prezentaciji, revitalizaciji i zaštiti čitavog korpusa različitih građevina koji će unaprediti celokupnu sliku manastira Studenica.

Izvor: Manastir Studenica