Nastavak radova na obnovi Gornje isposnice Svetog Save

Izvođenje radova na obnovi prilazne drvene konstrkcije u Gornjoj isposnici Svetog Save započeto je organizacijom pripremnih radova tokom jeseni prošle godine. Poslednju obnovu ove drvene konstrukcije koja omogućava pristup kuli isposnici izvršio je studenički shi-monah Gavrilo. On je u njoj živeo od 1939. do 1981. godine.

Usled stalne izoženosti spoljnim atmosferskim uticajima, te povremenog obrušavanja sitnog kamenja sa litica iznad, prilazna drvena konstrukcija se deformisala i oštetila. Projektom koji je izradio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd u saradnji sa profesorom dr Nenadom Šekularcem sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, predviđena je kompletna zamena drvene konstrukcije i objekta koji se na njoj nalazi, ali i statička sanacija kamenih zidanih oslonca i obrušene podzide.

Nabavka hrastove građe i drugog potrebnog materijala, kao i njegovo prenošenje do Isposnice učinjeno je tokom oktobra i novrmbra 2017. godine, kada su vremenske prilike onemogućile dalje izvođenje radova. Prenošenje skele i elementa drvene i čelične konstrukcije, čije su se dimenzije greda kretale i do 6 metara, predstavljalo je pravi podvig, a zbog teške pristupačnosti samoj lokaciji prenos je obavljan na konjima.

U organizaciji izvođača radova „Koto d.o.o.“ sa šefom grdilišta Stefanom Milosavcem, a uz veliku podršku bratstva manastira Studenice i igumana Tihona (Rakićevića), i meštana sela Savova koje je predvodio pedsednik mesne zajednice Radulo Tulumbić – Milanko, sproveden je ovaj značajan poduhvat za izvođenje radova na obnovi drvene prilazne konstrukcije.

Nastavak radova započet je sredinom aprila. Prvi i najznačajniji korak predstavljala je statička sanacija i preziđivanje obrušene podzide, da bi se stvorili bezbedni uslovi za dalje izvođenje radova. Potom je demontiran drveni objekat, elementi ograde i talpi koje su činile pristupnu stazu, a na kraju su uklanjani elementi noseće konstrukcije. Izvršena je izrada kruna stubaca koji su hidroizolovani, čime su se stekli uslovi za radove na izradi i montaži novih hrastovih elemenata prilazne konstrukcije.

Finasijsku podršku za realizaciju ovog projekta omogućilo je Ministarstvo kulture i informisanja, a preko Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo. Sve dodatne radove koji nisu mogli biti predviđeni finansira manastir Studenica.

Prema dinamici izvođenja radova, izrada i montaža prilazne drvene konstrukcije i završetak radova na obnovi predviđa se do kraja maja.

Izvor: Manastir Studenica